Частное лицо

Договор-оферта

ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ НА ВЕБ-САЙТІ https://barahlo.net/

(редакція від 21.03.2019)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фізична-особа (далі – "Виконавець") публікує даний Публічний договір (оферту) про надання послуг на сайті https://tutevse.com  (далі - "Договір").

1.2. Виконавець публікує даний Договір на сайті https://tutevse.com 

1.3. Відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України (далі - "ЦК України"), цей Договір є публічним договором, і в разі прийняття нижчевикладених умов (акцепту), будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа (далі - "Користувач") зобов’язується виконувати умови даного Договору, додаткових угод та додатків до нього.

1.4. У цьому Договорі-оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

1.4.1. Договір – даний публічний договір (оферта), розміщений за веб-адресою: https://shafa.ua/terms-of-service, публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, фізичній особі-підприємцю та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в даному Договорі, включаючи всі доповнення та додатки до нього;

1.4.2. Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Договору, в передбаченому Договором порядку;

1.4.3. Виконавець – Фізична особа.

1.4.4. Адміністрація - Виконавець та/або особи, уповноважені Виконавцем на управління Сайтом і надання Сервісів https://tutevse.com ;

1.4.5. Сайт – https://tutevse.com  - інтернет-сайт, який є комунікаційною платформою для розміщення тимчасових оголошень, адміністрування якого та надання Сервісів https://tutevse.com  за допомогою якого здійснюється Виконавцем;

1.4.6. Користувач - будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, що прийняла умови даного Договору та користується послугами Виконавця;

1.4.7. Товар - будь-який матеріальний і нематеріальний об'єкт, що пропонується до продажу за допомогою Сайту;

1.4.8. Сервіси https://tutevse.com  - будь-які платні або безкоштовні послуги, що надаються Виконавцем за допомогою Сайту;

1.4.9. Обліковий запис – електронний кабінет Користувача у функціональній системі Сайту, за допомогою якого він може здійснювати управління своїми оголошеннями на Сайті, а також отримувати інші Сервіси https://barahlo.net/;

1.4.10. Реєстрація – прийняття (акцепт) Користувачем оферти на укладення Договору і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає Виконавцю необхідну інформацію для використання Сервісів https://tutevse.com . Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів, відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій.

1.4.11. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована за допомогою таких відомостей.

1.4.12. Рахунок – віртуальний рахунок Користувача на Сайті, що відображає суму перерахованих Користувачем Виконавцю коштів в якості передоплати за надані Сервіси Shafa.

1.5. Якщо Користувач не згоден з умовами даного Договору повністю або частково, Користувач може покинути Сайт і не використовувати Сервіси https://tutevse.com . Даний Договір регулює порядок, як надання Користувачеві Сервісів https://tutevse.com , так і порядок використання Сайту Користувачем. Факт використання Сервісів https://tutevse.com  означає, що Користувач ознайомлений з даним Договором, розуміє і приймає його умови.

1.6. Починаючи використовувати будь-який із Сервісів https://tutevse.com , або ж пройшовши процедуру реєстрації, Користувач приймає умови Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків.

1.7. Даним Договором Виконавець пропонує Користувачам через мережі Інтернет користуватися Сервісами Shafa, відповідно до умов викладених у Договорі.

1.8. Виконавець пропонує Користувачеві послуги з використання Сайту для розміщення інформації про товари з метою, в тому числі, але не виключно, подальшого придбання або продажу різних товарів іншими Користувачами.

1.9. Всі угоди купівлі-продажу товарів укладаються безпосередньо між Користувачами. Таким чином, Виконавець не є учасником даних угод, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення оголошень.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом даного Договору є порядок надання Виконавцем Користувачам Сервісів https://tutevse.com , а також порядок використання Користувачами Сервісів https://tutevse.com /.

2.2. Перелік Сервісів, що надаються Виконавцем за цим Договором, а також їх ціна вказуються у відповідних розділах даного Договору та на Сайті.

2.3. Укладення даного Договору здійснюється шляхом прийняття (акцепту) Користувачем пропозиції Виконавця, викладеної в даному Договорі. Моментом укладення даного Договору вважається момент будь-якої взаємодії Користувача із Сайтом.  

2.4. Будь-яка взаємодія Користувача із Сайтом (в тому числі, але не виключно, реєстрація на Сайті, перерахунок грошових коштів як авансового платежу Виконавцеві за Сервіси https://barahlo.net/, що надаються (та/або фактичне використання Сервісів https://tutevse.com /) означає беззастережну згоду Користувача з усіма пунктами даного Договору (включаючи додаткові угоди та додатки до нього) і беззастережне прийняття всіх умов, викладених у Договорі. Така взаємодія з Сайтом є повним і беззастережним акцептом умов даного Договору.

2.5. Місцем укладення даного Договору Сторони визнають місцезнаходження Виконавця.

2.6. Окрім тексту даного Договору, порядок надання Виконавцем Сервісів https://tutevse.com / визначаються Політикою конфіденційності (https://barahlo.net/kondifince-p34), які є невід'ємною частиною цього Договору.

2.7. Положення викладені в даному Договорі можуть бути зміненими Виконавцем без попереднього повідомлення Користувача. Продовження використання Сайту Користувачем означає згоду такого Користувача із змінами, викладеними в Договорі.

2.8. Виконавець має право будь-який момент відмовити Користувачеві в реєстрації та/або використанні Сайту в разі порушення ним умов цього Договору.

2.9. Виконавець має право залучити третіх осіб (субпідрядників) для надання Користувачам всіх або частини Сервісів https://tutevse.com /.

3. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

3.1. Користувач отримує право розміщати оголошення на Сайті після заповнення спеціальної форми із зазначенням характеристик товарів або послуг, що пропонуються Користувачем.

3.2. Користувач також має право зареєструватися на Сайті з метою отримання додаткових сервісів, заповнивши формуляр із зазначенням дійсної електронної адреси, до якої має доступ тільки Користувач, обраного пароля, а також інших даних, необхідних для реєстрації. Після цього на дану адресу електронної пошти Користувач отримує повідомлення з підтвердженням реєстрації, що містить веб-посилання, перехід за яким є необхідним для завершення реєстрації.

3.3. Використання можливостей Сайту і Сервісів https://tutevse.com / як зареєстрованими, так і незареєстрованими Користувачами, означає прийняття зобов'язань дотримуватись правил та інструкцій з користування Сервісами https://tutevse.com /.

3.4. Користувач має право користуватися Сервісами https://tutevse.com / тільки за допомогою власної електронної адреси та пароля, а також за умови реєстрації через власні акаунти в соціальних мережах. Будь-які дії, вчинені на Сайті особою після реєстрації визнаються діями Користувача. Користувач несе повну відповідальність за збереження конфіденційності його Облікового запису (в тому числі логіна і пароля), а також за всі дії, здійснені з його обліковим записом.

3.5. Користувач не має права (але не обмежуючись переліченим) передавати, продавати, передавати в користування свої логін і пароль з метою доступу до Сайту та Сервісів https://tutevse.com  третім особам без згоди Виконавця. У разі передачі логіна і пароля будь-якій третій особі, відповідальність за дії такої третьої особи несе Користувач.

3.6. Користувач не може використовувати пароль і Обліковий запис іншого Користувача без спеціального дозволу і згоди власника цього Облікового запису та/або паролю. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, що виникли внаслідок невиконання Користувачем цих зобов'язань.

3.7. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання Облікового запису Користувача, а також якщо у Користувача є причини підозрювати, що його електронну адресу і пароль, які використовуються для входу на Сайт, були розкриті або можуть бути використані третіми особами, він повинен негайно повідомити про це Виконавця і змінити дані для входу на Сайт. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису Користувача.

3.8. Реєструючись на Сайті, Користувач погоджується на отримання інформаційних повідомлень на вказану при реєстрації адресу електронної пошти та/або номер мобільного телефону. Виконавець зобов'язується не передавати адресу електронної пошти або номер мобільного телефону Користувача третім особам без згоди Користувача, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.9. Користувач, який розміщує оголошення про продаж товарів на Сайті, зобов'язується розмістити інформацію про них відповідно до положень даного Договору, інструкцій, викладених на Сайті, а також у відповідності до вимог Закону України «Про захист прав споживачів». Зокрема, але не виключно, Користувач зобов’язаний надати точну і повну інформацію про товар та умови його продажу. Розміщуючи інформацію про товар, Користувач підтверджує, що він має право продавати такий товар відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.10. Користувач гарантує, що запропоновані ним товари відповідають стандартам якості, встановленим законодавством країни, для якої вони реалізуються, і вільні від претензій з боку третіх осіб.

3.11. Користувач гарантує, що запропоновані ним товари, в разі, якщо їх реалізація вимагає спеціального дозволу, продаватимуться після отримання таких спеціальних дозволів.

3.12. Користувач зобов'язаний ретельно перевіряти всю інформацію про товари, розміщені ним на Сайті, і, в разі виявлення недостовірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару. Якщо це зробити неможливо, Користувач повинен виправити невірну інформацію шляхом анулювання оголошення, і повторно розмістити інформацію про товар.

3.13. Умови доставки повинні включатися в опис товару. Умови продажу товару, викладені Користувачем, не повинні суперечити цьому Договору та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються.

3.14. Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку і не поширювати інформацію про послуги, що надаються конкурентами Виконавця, таку як, але не виключно:

3.14.1. Інформацію про інші дошки оголошень, торгові майданчики, інтернет-аукціони та/або інтернет-магазини;

3.14.2. Інтернет-ресурси, що пропонують товари, заборонені до продажу на Сайті.

3.15. Виконавець має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації товару Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Виконавця. Демонстрація оголошень може бути припинена Виконавцем, якщо Користувач зареєстрував товар з порушенням умов цього Договору або чинного законодавства України.

3.16. Користувачеві заборонено:

3.16.1. Публікувати однакові оголошення з однієї й тієї ж адреси електронної пошти;

3.16.2. Публікувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що мова йде про одну й ту саму пропозицію;

3.16.3. Дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти;

3.16.4. Публікувати оголошення в розділі, що не відповідає змісту оголошення;

3.16.5. Публікувати оголошення, в заголовках яких містяться знаки пунктуації та/або інші символи, що повторюються;

3.16.6. Публікувати оголошення, опис та/або заголовок/фотографії яких є непов'язаними між собою та, інформацію про які неможливо прочитати;

3.16.7. Публікувати оголошення, що містить пропозицію щодо кількох товарів одночасно;

3.16.8. Вставляти в оголошеннях посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку Сайту;

3.16.9. Розміщувати оголошення про товар, якщо таке розміщення може призвести до порушення вимог чинного законодавства України;

3.16.10. Оголошення повинні відповідати географічній області та місту, що обираються у відповідних функціональних налаштуваннях Сайту.

3.17. Користувачеві забороняється розміщувати оголошення, за допомогою яких пропонуються до продажу:

3.17.1. Алкогольні напої;

3.17.2. сигарети та тютюнові вироби;

3.17.3. наркотики;

3.17.4. порнографічні матеріали або предмети;

3.17.5. фармакологічні продукти, медикаменти, наркотичні речовини і прекурсори;

3.17.6. вкрадені, отримані незаконним способом товари;

3.17.7. предмети, які становлять небезпеку для життя і здоров'я;

3.17.8. неіснуючі товари;

3.17.9. людські органи і органи тварин;

3.17.10. спеціальні технічні засоби для негласного отримання інформації;

3.17.11. державні нагороди; персональні документи, а також бланки цих документів;

3.17.12. бази даних;

3.17.13. вогнепальна, холодна, травматична зброя, а також боєприпаси і комплектуючі до них;

3.17.14. спеціальні засоби активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами;

3.17.15. ікли моржа, бивні слона і мамонта не у виробі, а також дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння не у виробі;

3.17.16. рідкісні і заборонені до продажи тварини;

3.17.17. будь-які інші заборонені відповідним законодавством товари.

3.17.18. Користувачам дозволяється розмістити одне оголошення щодо одного конкретного предмета (товару).

3.18. Оголошення проходять премодерацію представниками Виконавця.

3.19. Виконавець має право видаляти оголошення на вимогу правовласника або компетентних державних органів. Виконавець також залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які, на його думку, не відповідають цьому Договору, вимогам чинного законодавства, а також принципам і засадам суспільної моралі.

3.20. Адміністрація та модератори Сайту (представники Виконавця) має право:

3.20.1. Вносити в текст оголошення Користувача правки, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст оголошення;

3.20.2. Переносити оголошення в інші рубрики сайту в разі виявлення найбільш придатної рубрики для їх розміщення;

3.20.3. Відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують цей Договір, а також обмежувати кількість оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Сайтом без пояснення причин.

3.21. Забороняється вказувати некоректні характеристики предмета пропозиції в оголошенні. У тому числі вказувати ціну, що не відповідає фактичній ціні реалізації товару. Ціна повинна бути вказана повністю за весь товар, в національній валюті України - гривні.

3.22. Заголовок оголошення повинен відповідати тексту самого оголошення і не повинен містити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронну адресу, адресу Інтернет-ресурсу).

3.23. Фото, яке демонструє товар, який пропонується Користувачем до продажи, повинно відповідати заголовку і тексту оголошення. На фото має бути зображений тільки пропонований об'єкт. Стокові фото і / або фото, завантажені з мережі Інтернет, заборонені.

3.24. Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Виконавець може встановлювати обмежений доступ до контактної інформації інших Користувачів. Право використання відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується цим Договором.

3.25. Виконавець не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, які зазначені в описі оголошень Користувачів.

3.26. Предметом оголошень можуть бути товари, реалізація яких не заборонена і не обмежена законодавством країни, в якій вони реалізуються, а також не суперечить цьому Договору.

4. ДОДАТКОВІ ПЛАТНІ СЕРВІСИ. РАХУНОК НА ШАФІ

4.1. З метою збільшення кількості переглядів, показів, звернень і відгуків Користувач має право замовляти такі додаткові платні сервіси Виконавця як "Топ-оголошення", "VIP-оголошення" і "Підняття оголошень" та ін.

4.2. Розміщення "Топ-оголошень"

4.2.1. За допомогою сервісу "Топ-оголошення" Користувач має можливість розмістити оголошення на Сайті в окремому спеціальному блоці, який розташований вище списку звичайних оголошень відповідної рубрики Сайту. Топ-оголошення буде знаходиться в перших 100 (ста) оголошеннях замовленої Користувачем рубрики Сайту, які, в свою чергу, відображаються у випадковому порядку протягом замовленого періоду часу. Крім того, топ-оголошення буде також відображатися в звичайному списку оголошень однієї з рубрик сайту, замовленої Користувачем, а також в рубриці "Схожі товари" на сторінці відповідних товарів.

4.2.2. Виконавець не гарантує продаж товару і збільшення кількості переглядів, звернень і відгуків по топ-оголошенню, а також постійного його показу всім Користувачам.

4.2.3. Користувач може розмістити топ-оголошення на декілька днів, про що повинен вказати при замовленні сервісу "ТОП-оголошення" у відповідному розділі сайту.

4.2.4. Вартість сервісу визначається в залежності від кількості днів і рубрики розміщення оголошення. Детальна інформація про вартість сервісу вказана у відповідному розділі сайту, розміщеному за адресою:https://tutevse.com/osclasspay/item.

4.2.5. Замовлення (акцептування) платного сервісу Виконавця "Топ-оголошення" здійснюється Користувачем безпосередньо на сторінці самого оголошення, зазначеним на такій сторінці способом.

4.2.6. Під час замовлення Користувач зобов'язаний оплатити сервіс "Топ-оголошення" в передбаченому цим Договором порядку.

4.2.7. Оплата сервісу Виконавця "Топ-оголошення" здійснюється за допомогою банківських карт VISA /MasterCard. При оплаті Користувач буде автоматично перенаправлений на платіжну форму системи WayForPay и Liqpay для внесення даних банківської карти для здійснення платежу. Такі дані обробляються системою WayForPay и Liqpay , Виконавець не має доступу до них. Після оплати Користувач отримає підтвердження про оплату на e-mail, який був введений в формі WayForPay и Liqpay.

4.2.8. Сервіс "Топ-оголошення" активується автоматично протягом години з моменту підтвердження оплати і припиняє дію рівно через замовлену кількість днів в той же час.

4.2.9. Користувач може замовити сервіс Виконавця "Топ-оголошення" одночасно для декількох своїх оголошень. Для цього необхідно замовити і оплатити сервіс для кожного оголошення окремо.

4.2.10. Користувач, який використовує сервіс Виконавця "Топ-оголошення", зобов'язується дотримуватися всіх правил публікації оголошень, передбачених в розділі 2 цього Договору. Якщо оголошення порушує вимоги цього Договору, воно може бути видалено. При цьому, якщо оголошення було видалене модератором, послуга сервісу не переноситься на інше оголошення, і повернення коштів за послугу не здійснюється.

4.2.11. Грошові кошти, сплачені за розміщення оголошень про заборонені товари, перелік яких зазначений в розділі 2 цього Договору, не повертаються.

4.2.12. Якщо товари, які вказані в Топ-оголошенні будуть продані раніше, ніж закінчиться замовлений період надання послуги сервісу, послуга не переноситься на інше оголошення, а повернення коштів за невикористаний час розміщення не провадиться.

4.2.13. Виконавець має право на свій розсуд відмовити Користувачеві в наданні послуги сервісу  "Топ-оголошення" щодо конкретного оголошення без вказівки причин.

4.3. Розміщення "Premium-оголошень"

4.3.1. За допомогою сервісу"Premium - оголошення" Користувач має можливість розмістити оголошення на головній сторінці сайту вище всіх списків звичайних оголошень.Premium - оголошення буде знаходитися на головній сторінці сайту поряд з іншими оголошеннями, за якими була замовлений відповідний сервіс. Premium-оголошення відображаються у випадковому порядку протягом замовленого періоду часу. Крім того, Premium- оголошення буде також відображатися в звичайному списку оголошень, а також в одній з рубрик сайту, замовленої Користувачем.

4.3.2. Користувач може розмістити VIP-оголошення на 3 (три) або 7 (сім) днів, про що повинен вказати при замовленні сервісу "Premium-оголошення" у відповідному розділі сайту. Сервіс "Premium - оголошення" активується автоматично протягом години після підтвердження оплати і припиняє дію через 3 (три) або 7 (сім) днів рівно в той же час, що відповідає часу (годинам, хвилинам) активації послуги.

4.3.3. Вартість сервісу визначається в залежності від кількості днів. Детальна інформація про вартість послуги вказана у відповідному розділі сайту, розміщеному за адресою: https://tutevse.com/osclasspay/item.

4.3.4. Замовлення (акцептування) платного сервісу Виконавця "Premium-оголошення" здійснюється Користувачем безпосередньо на сторінці самого оголошення, зазначеним на такій сторінці способом.

4.3.5. Під час замовлення Користувач зобов'язаний оплатити сервіс "Premium-оголошення" в передбаченому цим Договором порядку.

4.3.6. Оплата сервісу Виконавця "Premium-оголошення" здійснюється за допомогою банківських карт VISA /MasterCard. При оплаті Користувач буде автоматично перенаправлений на платіжну форму системи WayForPay  и Liqpay для внесення даних банківської карти з метою здійснення платежу. Такі дані обробляються системою WayForPay  и Liqpay, Виконавець не має доступу до них. Після оплати Користувач отримає підтвердження про оплату на e-mail, який був введений в формі WayForPay  и Liqpay.

4.3.7. Користувач може замовити сервіс Виконавця "Premium-оголошення" одночасно для декількох своїх оголошень. Для цього необхідно замовити і оплатити сервіс для кожного оголошення окремо.

4.3.8. Виконавець не гарантує продаж товару і збільшення кількості переглядів, звернень і відгуків по VIP-оголошенню, а також постійного його показу всім Користувачам.

4.3.9. Користувач, який використовує сервіс "Premium -Оголошення", зобов'язується дотримуватися всіх правил публікації оголошень, передбачених в розділі 2 цього Договору. Якщо оголошення порушує вимоги цього Договору, воно може бути видалено і послуга по розміщенню такого оголошення Користувачеві не надається. При цьому, в разі видалення модератором оголошення за вказаною вище причини, оплачені за такий сервіс кошти Користувачеві не повертаються, а також не можуть бути враховані в якості оплати за інше оголошення.

4.3.10. Грошові кошти, сплачені за розміщення оголошень щодо заборонених товарів, перелік яких зазначений в розділі 2 цього Договору, не повертаються.

4.3.11. Якщо товари, які вказані у Premium-оголошенні будуть продані раніше, ніж закінчиться замовлений період надання сервісу, сервіс не переноситься на інше оголошення, а повернення коштів за невикористаний час розміщення не провадиться.

4.3.12. Виконавець має право на свій розсуд відмовити Користувачеві в наданні сервісу "Premium-оголошення" по конкретному оголошенню без вказівки причин.

4.4. Сервіс «Підвищення рейтингу оголошень»

4.4.1. За допомогою сервісу "Підвищення рейтингу оголошень" Користувач має можливість підвищити рейтинг оголошення на перше місце в каталозі. Також оголошення потрапляє в розділ "Новинки". Після підвищення рейтингу оголошення буде знаходитися зверху каталогу. Під підняттям вгору каталогу розуміється розміщення оголошення на першу позицію відразу після блоку «ТОП-оголошення» в каталозі. Після підвищення рейтингу оголошення буде втрачати рейтинг в каталозі. Швидкість втрачання рейтингу залежить від додавання нових оголошень, підвищень рейтингу оголошень в даній рубриці і не регулюється Виконавцем.

4.4.2. Виконавець не гарантує продаж товару і збільшення кількості переглядів, звернень і відгуків згідно сервісу «Підвищення рейтингу оголошень», а також постійного його показу всім Користувачам.

4.4.3. Користувач може замовити сервіс "Підвищення рейтингу оголошень" в двох варіантах: 1 (одне) підвищення рейтингу в момент оплати і 5 (п’ять) підвищень рейтингу (оголошення піднімається автоматично протягом 5 днів, кожен день), про що Користувач повинен вказати при замовленні сервісу" Підвищення рейтингу оголошень " у відповідному розділі сайту.

4.4.4. Вартість сервісу визначається в залежності від кількості підвищень рейтингу оголошення. Детальна інформація про вартість сервісу вказана у відповідному розділі " Підвищення рейтингу оголошень в каталозі" на Сайті, розміщеному за адресою: https://tutevse.com/osclasspay/item.

4.4.5. Замовлення (акцептування) платного сервісу Виконавця "Підвищення рейтингу оголошень" здійснюється Користувачем безпосередньо на сторінці самого оголошення, зазначеним на такій сторінці способом.

4.4.6. Під час замовлення Користувач зобов'язаний оплатити сервіс " Підвищення рейтингу оголошень " в передбаченому цим Договором порядку.

4.4.7. Оплата сервісу Виконавця "Підвищення рейтингу оголошень" здійснюється за допомогою банківських карт VIS /MasterCard. При оплаті Користувач буде автоматично перенаправлений на платіжну форму  системи WayForPay и Liqpay для внесення даних банківської карти для здійснення платежу. Такі дані обробляються системою WayForPay и Liqpay, Виконавець не має доступу до них. Після оплати Користувач отримає підтвердження про оплату на e-mail, який був введений в формі WayForPay и Liqpay.

4.4.8. Сервіс "Підвищення рейтингу оголошень" активується автоматично відразу після оплати і припиняє дію рівно через замовлену кількість днів.

4.4.9. Користувач може замовити сервіс Виконавця " Підвищення рейтингу оголошень " одночасно для декількох своїх оголошень. Для цього необхідно замовити і оплатити сервіс для кожного оголошення окремо.

4.4.10. Користувач, який використовує сервіс Виконавця "Підвищення рейтингу оголошень", зобов'язується дотримуватися всіх правил публікації оголошень, передбачених в розділі 2 цього Договору. Якщо оголошення порушує вимоги цього Договору, воно може бути видалено. При цьому, якщо оголошення було видалене модератором, сервіс не переноситься на інше оголошення, і повернення коштів за сервіс не здійснюється.

4.4.11. Грошові кошти, сплачені за розміщення оголошень щодо заборонених товарів, перелік яких зазначений в розділі 2 цього Договору, не повертаються.

4.4.12. Якщо запропоновані у сервісі "Підвищення рейтингу оголошень" товари будуть продані раніше, ніж закінчиться замовлений період надання сервісу, сервіс не переноситься на інше оголошення, а повернення коштів за невикористаний час розміщення не провадиться.

4.4.13. Виконавець має право на свій розсуд відмовити Користувачеві в наданні сервісу " Підвищення рейтингу оголошень " по конкретному оголошенню без вказівки причин.

4.5. Сервіс “Оплата за продаж”

4.5.1. За допомогою сервісу"Оплата за продаж" Користувач отримує рекламу товару протягом 30 днів з моменту підключення сервісу. Такі товари будуть оновлюватися, частіше зустрічатися у разі підбору або пошуку схожих товарів. Призупинити рекламу неможливо.

4.5.2. Детальна інформація про вартість послуг та умови замовлення описана у відповідному розділі Сайту, розміщеному за адресою: https://tutevse.com/osclasspay/item.

4.5.3. Виконавець не гарантує продажу товару та збільшення кількості переглядів, звернень та відкликів по таким оголошенням, а також постійний його показ всім Користувачам.

4.5.4. Замовлення (акцепт) платної Сервісу Виконавця «Оплата за продаж» здійснюється Користувачем безпосередньо на сторінці самого оголошення, вказаним на такій сторінці способом.

4.5.5. Після виконання замовлення Користувач зобов’язаний відмітити товар проданим і вибрати конкретного покупця. Після цього здійснюється оплата Сервісу Виконавця  «Оплата за продаж» шляхом автоматичного списання суми комісії  з рахунку Користувача.

4.5.6. Користувач Сервісу "Оплата за продаж", зобов’язаний дотримуватись всіх правил публікацій оголошень, передбачених розділом 2 цього Договору. У випадку, якщо оголошення порушують вимоги цього Договору, оголошення може бути видалене. При цьому, якщо оголошення було видалене Виконавцем (службою модерації), послуга «Оплата за продаж» не переноситься на інше оголошення.

4.6. Рахунок в https://tutevse.com

4.6.1. За допомогою рахунку Користувач може оплачувати додаткові платні Сервіси Виконавця.

4.6.2. Поповнення Рахунку проводиться в електронному кабінеті Користувача за допомогою банківських карт VISA/MasterCard. При оплаті Користувача буде автоматично перенаправлено на платіжну форму платіжної системи  WayForPay и Liqpay для внесення даних банківської карти для здійснення платежу. Так дані опрацьовуються системою WayForPay и Liqpay, Виконавець не має доступу до таких даних. Після здійснення операції Користувач отримує підтвердження про оплату на e-mail, який він ввів у форму WayForPay и Liqpay.

4.6.3. Залишок на Рахунку автоматично відображається в електронному кабінеті Користувача після зарахування грошових коштів.

4.6.4. Користувач який оплачує додаткові платні Сервіси за допомогою Рахунку, зобов’язаний дотримуватись всіх правил публікацій оголошень, передбачених розділом 2 цього Договору. У випадку, якщо оголошення порушують вимоги цього Договору, оголошення може бути видалене. При цьому, якщо оголошення було видалене Виконавцем (службою модерації), послуга не переноситься на інше оголошення/товар, і повернення коштів за послугу не здійснюється.

4.6.5. У разі, якщо Користувач розмістив заборонені товари і Виконавець видалив такі позиції заборонених товарів, грошові кошти, списані з Рахунку в якості оплати за розміщення оголошення про заборонені товари, перелік яких вказаний у розділі 2 цієї Угоди, не повертаються.

4.6.6. У випадку, якщо товари, для яких було замовлено додаткові платні Сервіси за допомогою Рахунку, були продані раніше, ніж закінчився замовлений період надання Сервісу, Сервіс не переноситься на інше оголошення/товар, а повернення коштів за невикористаний період не здійснюється.

4.6.7. Користувач має право повернути залишок грошових коштів на Рахунку, оплачених в якості передоплати додаткових платних Сервісів Виконавця.

4.6.8. У випадку повернення грошових коштів з Рахунку, Користувачу повертається сума за вирахуванням комісії платіжної системи   WayForPay, у розмірі  2,5% від суми повернення. Повернення грошових коштів здійснюється на протязі 3 робочих днів з моменту звернення Користувача.

4.6.9. У випадку блокування або видалення облікового запису Користувача по причині шахрайства або іншого порушення правил роботи сайту, грошові кошти, сплачені Користувачем у вигляді поповнення Рахунку, не повертаються. Детальна інформація про Рахунок в Шафі розміщена у відповідному розділі Сайту, розміщеному за адресою: https://tutevse.com/osclasspay/item.

5. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ

5.1. Виконавець зберігає за собою право зв'язуватися з Користувачем: направляти інформаційні повідомлення на електронну та фізичну адресу, вказану при реєстрації, а також відправляти повідомлення на мобільний телефон Користувача.

5.2. Збір інформації здійснюється шляхом самостійного з використанням програмних засобів Сайту вказання Користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення оголошень на ньому.

5.3. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреси, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Виконавцем в цілях, пов'язаних з обслуговуванням мережевого обладнання, а також для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з'єднання Користувачем).

5.4. Виконавець зберігає дані останнього доступу Користувача до системи, з метою забезпечення високої якості послуг, що надаються, які адаптуються до індивідуальних потреб та інтересів Користувача.

5.5. Користувач здійснює доступ до Сервісів https://tutevse.com/ протягом часових проміжків безперервного використання - сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту, доступною виключно після введення їм логіна і пароля, по крайней мере, один раз протягом сесії.

5.6. Деактивація функції збереження даних останнього доступу в систему в настройках браузера не впливає на можливість використання Сервісів Shafa в цілому, однак може обмежити їх функціонал для Користувача.

5.7. Дані останнього доступу в систему також використовуються для збору статистичної інформації про використання послуг Користувачами.

5.8. Виконавець не збирає дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя користувачів, і не несе відповідальність за розголошення Користувачами такої інформації на Сайті.

5.9. Опитування, проведені час від часу Виконавцем можуть містити питання про демографічні дані користувачів (наприклад, освіту, вік, дохід). Дані, що збираються Виконавцем за допомогою таких опитувань, обробляються в знеособленому вигляді. Користувачі мають можливість не брати участь в опитуваннях і відмовитися від надання інформації. Виконавець використовує демографічні дані з метою підготовки статистичних звітів та покращення якості послуг.

5.10. Користувачеві забороняється надавати інформацію з порушенням умов даного Договору або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

5.10.1. вульгарних, образливих виразів;

5.10.2. пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;

5.10.3. заклики до насильства і протиправних дій;

5.10.4. дані, що порушують особисті права або права інтелектуальної власності третіх осіб

5.10.5. інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;

5.10.6. інформацію, що веде до здійснення угод з краденими або підробленими предметами;

5.10.7. інформацію, що порушує або зазіхає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканність приватного життя;

5.10.8. особисту або ідентифікаційну інформацію про інших осіб без явно вираженої згоди цих осіб;

5.10.9. інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;

5.10.10. інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу кого б то не було;

5.10.11. інформацію, що носить характер порнографії;

5.10.12. інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;

5.10.13. помилкову інформацію і таку що вводить в оману;

5.10.14. віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди сайтам, Виконавця або іншим користувачам;

5.10.15. інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція, лихварство або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону

5.10.16. посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами Виконавця;

5.10.17. інформацію, що представляє собою "спам" або небажану або брехливу комерційну рекламу;

5.10.18. інформацію, поширювану інформаційними агентствами;

5.10.19. інформацію з пр?

Контакты Политика конфиденциальности Договор-оферта